0

അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം; BSNL ടവറിന് മുകളിൽ കയറി യുവതിയുടെ ഭീഷണി, എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

Share
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]