ഒരു കടൽ മരുഭൂമി ആയ ദുരന്ത കഥ?.. വെറും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ? Story of Aral Sea

Share

ഒരു കടൽ മരുഭൂമി ആയ ദുരന്ത കഥ?.. വെറും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ? ഞെട്ടിക്കുന്ന ചരിത്രം | The Story of the Aral Sea’s Disappearance

The Aral Sea was an endorheic lake lying between Kazakhstan in the north and Uzbekistan in the south which began shrinking in the 1960s and had largely dried up by the 2010s. The name roughly translates as “Sea of Islands”, referring to over 1,100 islands that had dotted its waters.

TOP 10 LATEST KNOWLEDGE | TOP 10 | SIXTH SENSE MALAYALAM | TOP 10 MALAYALAM | IN THE WORLD | MALAYALI CAFE | IN MALAYALAM | TOP 10 MALAYALAM | SIXTH SENSE MALAYALAM | FACTS MALAYALAM | FACTS MOJO MALAYALAM | MOJO FACTS MALAYALAM | INFORMATIE FACTS IN MALAYALAM | FACT CHANNEL MALAYALAM | FACTUAL VIDEOS IN MALAYALAM | ASWIN MADAPPALLY | AFLUE WORLD | BEYPURE SULTHAN | MALAYALAM | LONGEST | TOPEST | VARIETYMEDIA | TRENDING TOPICS | AF WORLD | RAZEEN | TOP FACTS MALAYALAM

___________________________________________________✅
For copyright matters and business enquiries please contact us: 123factsmal@gmail.com

#Aarum_Parayatha_Kadhakal#Sixth_sense_malayalam #Facts_Mojo #Top_10_Malayalam #Malayali_Cafe #charithram_malayalathil #untold _tale

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]